სიტყვა: 常數
პინიინი: cháng shù
Antonyms:

變數

(biàn shù)