Từ: 嫡系
Kí tự La Tinh: dí xì
Antonyms:

旁支

(páng zhī)