စာလုံး: 嫡系
ပင်းယင်း: dí xì
Antonyms:

旁支

(páng zhī)