Paraula: 嫡系
Pinyin: dí xì
Antonyms:

旁支

(páng zhī)