0
Từ: 好轉
Kí tự La Tinh: hǎo zhuǎn
Antonyms:

惡化

(è huà)