စာလုံး: 好轉
ပင်းယင်း: hǎo zhuǎn
Antonyms:

惡化

(è huà)