Từ: 大節
Kí tự La Tinh: dà jié
Antonyms:

小節

(xiǎo jié)