სიტყვა: 大節
პინიინი: dà jié
Antonyms:

小節

(xiǎo jié)