စာလုံး: 大節
ပင်းယင်း: dà jié
Antonyms:

小節

(xiǎo jié)