Từ: 外線
Kí tự La Tinh: wài xiàn
Antonyms:

內線

(nèi xiàn)