სიტყვა: 外線
პინიინი: wài xiàn
Antonyms:

內線

(nèi xiàn)