Word: 外線
Pinyin: wài xiàn
Antonyms:

內線

(nèi xiàn)