Từ: 唯諾
Kí tự La Tinh: wéi nuò
Antonyms:

允諾

(yǔn nuò)


不允

(bù yǔn)