စာလုံး: 唯諾
ပင်းယင်း: wéi nuò
Antonyms:

允諾

(yǔn nuò)


不允

(bù yǔn)