Từ: 吝嗇
Kí tự La Tinh: lìn sè
Antonyms:

慷慨

(kāng kǎi)


大方

(dà fāng)