Salita: 吝嗇
Pinyin: lìn sè
Antonyms:

慷慨

(kāng kǎi)


大方

(dà fāng)