စာလုံး: 吝嗇
ပင်းယင်း: lìn sè
Antonyms:

慷慨

(kāng kǎi)


大方

(dà fāng)