Từ: 儺神
Kí tự La Tinh: nuó shén
Antonyms:

瘟神

(wēn shén)