სიტყვა: 儺神
პინიინი: nuó shén
Antonyms:

瘟神

(wēn shén)