Từ: 上級
Kí tự La Tinh: shàng jí
Antonyms:

下級

(xià jí)