სიტყვა: 上級
პინიინი: shàng jí
Antonyms:

下級

(xià jí)