Từ: 鲜美
Kí tự La Tinh: xiān měi
Antonyms:

腐烂

(fǔ làn)