စာလုံး: 鲜美
ပင်းယင်း: xiān měi
Antonyms:

腐烂

(fǔ làn)