სიტყვა: 鲜美
პინიინი: xiān měi
Antonyms:

腐烂

(fǔ làn)