Từ: 钝器
Kí tự La Tinh: dùn qì
Antonyms:

利器

(lì qì)