စာလုံး: 钝器
ပင်းယင်း: dùn qì
Antonyms:

利器

(lì qì)