Perkataan: 钝器
Pinyin: dùn qì
Antonyms:

利器

(lì qì)