Từ: 递送
Kí tự La Tinh: dì sòng
Antonyms:

接收

(jiē shōu)