शब्द: 递送
पिनयिन: dì sòng
Antonyms:

接收

(jiē shōu)