Từ: 轻狂
Kí tự La Tinh: qīng kuáng
Antonyms:

恭谨

(gōng jǐn)


稳重

(wěn zhòng)