სიტყვა: 轻狂
პინიინი: qīng kuáng
Antonyms:

恭谨

(gōng jǐn)


稳重

(wěn zhòng)