စာလုံး: 轻狂
ပင်းယင်း: qīng kuáng
Antonyms:

恭谨

(gōng jǐn)


稳重

(wěn zhòng)