Từ: 超出
Kí tự La Tinh: chāo chū
Antonyms:

少于

(shǎo yú)


低于

(dī yú)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.