शब्द: 超出
पिनयिन: chāo chū
Antonyms:

少于

(shǎo yú)


低于

(dī yú)