စာလုံး: 超出
ပင်းယင်း: chāo chū
Antonyms:

少于

(shǎo yú)


低于

(dī yú)