Từ: 购价
Kí tự La Tinh: gòu jià
Antonyms:

售价

(shòu jià)