စာလုံး: 购价
ပင်းယင်း: gòu jià
Antonyms:

售价

(shòu jià)