Từ: 窃笑
Kí tự La Tinh: qiè xiào
Antonyms:

大笑

(dà xiào)