სიტყვა: 窃笑
პინიინი: qiè xiào
Antonyms:

大笑

(dà xiào)