စာလုံး: 窃笑
ပင်းယင်း: qiè xiào
Antonyms:

大笑

(dà xiào)