Từ: 烈焰
Kí tự La Tinh: liè yàn
Antonyms:

文火

(wén huǒ)