0
စာလုံး: 烈焰
ပင်းယင်း: liè yàn
Antonyms:

文火

(wén huǒ)