Từ: 烂熟
Kí tự La Tinh: làn shú
Antonyms:

生疏

(shēng shū)