Žodis: 烂熟
Pinyin: làn shú
Antonyms:

生疏

(shēng shū)