სიტყვა: 烂熟
პინიინი: làn shú
Antonyms:

生疏

(shēng shū)