Từ: 浪用
Kí tự La Tinh: làng yòng
Antonyms:

节流

(jié liú)


开源

(kāi yuán)