စာလုံး: 浪用
ပင်းယင်း: làng yòng
Antonyms:

节流

(jié liú)


开源

(kāi yuán)