Paraula: 浪用
Pinyin: làng yòng
Antonyms:

节流

(jié liú)


开源

(kāi yuán)