Từ: 无源之水
Kí tự La Tinh: wú yuán zhī shuǐ
Antonyms:

源远流长

(yuán yuǎn liú cháng)