စာလုံး: 无源之水
ပင်းယင်း: wú yuán zhī shuǐ
Antonyms:

源远流长

(yuán yuǎn liú cháng)